DEMOKRASI VE İNSAN HAKLARI DERSİ

2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ANADOLU OTELCİLİK TURİZM MESLEK LİSESİ II. DÖNEM DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ

I. YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR.

AD- SOY ADI:…………………………………. NO………… SINIF……………. PUAN……………….

A GRUBU:

 1. Devlet yönetimini insanların rızasına tabi kılan ilk düşünür . Hobbes’dir   (D)   (Y)
 2. J.S. MİLL  demokrasinin temeli olarak bireyi ve özgürlüğü temele almıştır. (D)  (Y)
 3. Parlamenter sistem, kuvvetler birliğini, meclis hükümeti sistemi ise kuvvetler ayrılığı ilkesini kabul eder.(D) (Y)
 4. Halkın refah seviyesinin yüksek olması demokratik rejimlerde insan haklarının gerçekleşmesini engeller.(D)  (Y)
 5. İnsan hakları mahkemesi ulusal mahkemelerin üstünde onların  kararlarını bozan ve onların yerine karar alabilen bir organdır.(D) (Y)
 6. II. Dünya savaşı öncesine kadar devletlerin vatandaşlarına nasıl davranacağı o ülkenin iç sorunu olarak kabul edilmekteydi. (D) (Y)
 7. İnsan hakları komitesi, taraf devletlerin gösterdiği adaylar arasından gizli oyla dört yıllığına seçilen on sekiz üyeden oluşur. (D) (Y)
 8. İnsan hakları komitesine bireysel başvurularda iç hukuk yolların tükenmiş olması şartı aranmaz. (D) (Y)
 9. Avrupa insan hakları mahkemesi  sözleşmeyi ihlal eden ülkeleri tazminat ödemeye mahkum edebilir. (D) (Y)       ( 9*2=18 puandır.) 

B GRUBU:

 1. ……………………. Halkın halk adına, halk tarafından halk için yönetilmesine denir.  DEMOKRASİ
 2. Osmanlı padişahının mutlak egemenliğini sınırlandıran ilk belge ……………………..dır.SENED-İ İTTİFAK
 3. İlk  yazılı Türk anayasası …………………………………………………..dir.1876 KANUNİ ESASİ
 4. İlk kez halk egemenliği düşüncesine …………………bildirgesinde yer verilmiştir.1879 FRANSIZ İNSAN VE YURTTAŞ HAKLARI
 5. İnsan hakları evrensel bildirgesi ……………………….. tarihinde kabul edilmiştir.       10 ARALIK 1948
 6. Birleşmiş milletler ……………………………. Şehrinde ……………………. Tarihinde kurulmuştur. SANFİRANSİSCO 1945(7*3=21 puandır)

C GRUBU:

1. Doğrudan demokrasi ve temsili demokrasi kavramlarını açıklayınız. (10 puandır)

     Doğrudan demokrasi ; halkın yönetime katılmasının yegane ve saf halidir. ancak nüfusun fazlalaşması doğrudan demokrasinin uygulanmasını zorlaştırmıştır. doğrudan demokrasi halkın seçmek istediklerini yada devletle ilgili kararları bizzat oylayarak karar verdiği demokrasidir.

Temsili demokrasi temsil sistemi içinde yönetimin oluşumuna halkın iradesinin seçtikleri temsillciler aracılığıyla katılmasına denir. halk yönetim yetkisini devretmiş görünsede temsilcileri denetleme seçimlerin belirli aralıklarla yenilenmesi bireyin sürekli olarak yönetime katılmasını sağlar. 

2. Türkiye cumhuriyeti anayasalarının adlarını yazınız. (8 puandır)

 1. ……………1921
 2. …………….1924
 3. …………….1961
 4. …………….1982

3.Demokratik yönetimlerde insan haklarının gerçekleşmesinde karşılaşılan sorunları maddeler halinde yazınız. (4*5= 20 puandır)

 

 a. Kamu düzeninin korunmasına yönelik düzenlemelerde çeşitli sorunlar yaşanır. (Güven, düzen, dirlik)

b. devletin yeterli ekonomik imkanlara sahip olmaması

c. devlet erkini kullanan yöneticilerin güçlerinin sınırlandırmasına direnç göstermesi

d. siyasal yaşamın yozlaşması,rüşvet, yolsuzluk veadam kayırmacılığın yaygınlaşması gibi sorunlar. 

4. Roosevelt’in dört özgürlük demecinde belirttiği  özgürlükleri yazınız. (4*3=12 puandır)

 a. söz ifade özgürlüğü

 b.vicdan özgürlüğü

 c. yoksulluktan kurtulma özgürlüğü

 d. korkudan kurtulma özgürlüğü

 

5. Avrupa insan hakları sözleşmesindeki özellikleri yazınız. (7*3=21 puandır)

 1. bireyi uluslar arası hukukta söz sahibi yapmıştır.

2. bireysel başvuru hakkı vermiştir

3. hak ve özgürlüklerin korunmasında her devlet sorumludur.

4. Hakkında yakınmada bulunulan devlete şikayet konusu hak için tanınmış olan hukuksal yolların tamamını kullanmış olması gerekir.

5. Sözleşmede yer alan haklardan herkes, yabancılar da yararlanır.

6. Sözleşmeye taraf devletlere sözleşmeden doğan yükümlülüklerin bir kısmını askıya alma olanağı tanınmıştır.

7. Sözleşme özgürlüğü yok etme özgürlüğünü yasaklamıştır.

                                                                                            

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !